Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van InvictusGym, Industrieweg 40, 2651BD Berkel en Rodenrijs, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83348131 en aan haar gelieerde ondernemingen.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een InvictusGym abonnement hebt, een InvictusGym abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door InvictusGym willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat InvictusGym uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door InvictusGym. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
InvictusGym verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een InvictusGym abonnement verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, geboortedatum en profielfoto. Ook als je al een InvictusGym abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van invictusGym worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, manier waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan de gym, laatste bezoek aan de gym, type abonnement, gegevens die je hebt ingevuld in de InvictusGym app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op de contactpagina of de webshop zelf invult. Zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

SOCIAL MEDIA UITINGEN De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door InvictusGym verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING 
InvictusGym verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas of sticker waardoor je toegang tot InvictusGym krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de InvictusGym app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN
InvictusGym verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van InvictusGym, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je altijd afmelden.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van InvictusGym en andere bedrijven te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door wel of geen toestemming te geven.

RAPPORTAGE
InvictusGym verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van InvictusGym later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
InvictusGym kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt voor een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT INVICTUSGYM GEBRUIK VAN COOKIES?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google Analytics
Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Sociale media
Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen om content te delen. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met uw privacy.

Embedded video’s
Op onze website staan embedded video’s die gehost worden door YouTube. YouTube plaatst tracking cookies. Hier kunnen wij helaas technisch niets tegen doen.

U kunt de instelling in uw browser aanpassen en het gebruik van cookies uitzetten.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
InvictusGym zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van InvictusGym zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens als dat noodzakelijk is, en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van InvictusGym hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT INVICTUSGYM BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
InvictusGym maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties waarvan gebruik wordt gemaakt voor werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT INVICTUSGYM GEGEVENS AAN DERDEN?
InvictusGym verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. InvictusGym kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld
de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien InvictusGym de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord van het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen (hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener). De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht InvictusGym die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van InvictusGym of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@invictusgym.nl. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij InvictusGym opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van InvictusGym kun je contact opnemen met info@invictusgym.nl

 

GYM VERHUUR PT & GROEPSZAAL/DOJO VERHUUR

Wij verhuren onze 150m2 groepsleszaal/dojo per uur voor zelfstandig ondernemers binnen reguliere groepstrainingen, yoga, vechtsporten, vechtkunsten en personal trainingen. Wil je jou eigen klanten helpen, zonder zelf risico te lopen op een geweldige sportlocatie in een super mooie ruime zaal inclusief materialen. Neem dan contact met ons op!

Ook hebben we beneden 500m2 Panatta staan met de nieuwste en meest luxe Evo-& Freeweight line. Wij hebben nog enkele plekken voor externe kwalitatieve Personal Trainers (alleen 1 op 1) voor huur per uur in onze Panatta Gym om eigen klanten te trainen en te coachen. Na een gesprek en diploma/Ervaring Check gesprek, stellen wij jou aan in onze gym PT te mogen geven. Slechts een kleine selectie zal hier exclusief lessen mogen geven. Middels een constructie kunnen we een samenwerkingsverband aangaan!

Navigatie

Openingstijden

Maandag07:00 tot 22:00
Dinsdag07:00 tot 22:00
Woensdag07:00 tot 22:00
Donderdag07:00 tot 22:00
Vrijdag07:00 tot 22:00
Zaterdag08:00 tot 21:00
Zondag08:00 tot 16:00
In 2024 gaat InvictusGym de openingstijden maximaal verlengen!

Contactgegevens

Industrieweg 40
2651 BD Berkel en Rodenrijs

+31 (0)10 7009755
info@invictusgym.nl

KvK 83348131
BTW NL862839087B01